تین کلاینت و زیرو کلاینت

Dell WYSE 5030 Zero Client P25

نمره 5.00 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC4i3P Mini PC

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC4i3P Pro Mini PC

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC4i5K Mini PC

نمره 4.50 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC4i5K Pro Mini PC

نمره 4.50 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i3A Mini PC

نمره 5.00 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i3A Pro Mini PC

نمره 5.00 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i5A Mini PC

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i5A Pro Mini PC

نمره 5.00 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i7A Mini PC

نمره 5.00 از 5

مینی پی سی GreenCube

GreenCube GRC6i7A Pro Mini PC